Política de privacitat

Transports Tomàs

Política de privacitat

El Present avís legal regula, Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'ús i la utilització del Lloc web http//www.tomasexpediciones.es (en Endavant Lloc web), del que és titular, TOMAS EXPEDICIONES SA, CIF A-43.376.862, amb domicili social, carrer Josep Serra n º 13, CP 43870, Amposta, i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, tom 958, foli 56, full T-7514.

Aquest lloc web ha estat creat amb la finalitat de donar a conèixer la información i serveis que ofereix TOMAS EXPEDICIONES.

L'accés o la utilització de la informació publicada al lloc web atribueix la condició d'usuari del mateix (en endavant l'usuari) i suposa l'acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest avís legal, tenint que llegir l'usuari atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar aquest lloc web, ja que les condicions d'ús poden ser modificades. L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els serveis que s'ofereixen de conformitat amb la llei. L'usuari queda informat i accepta, que l'accés al present lloc web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb TOMAS EXPEDICIONES.

Política de Protecció de Dades dels Serveis oferts a Través de la pàgina web:

a) Formularis de contacte o d'emissió de pressupost

Alguns dels serveis Inclosos en aquest lloc web i, en concret, la sol • licitud d'informació a través del formulari de contacte o d'emissió de pressupost, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, TOMAS EXPEDICIONES precisa demanar l'usuari les dades que s'assenyalen en els formularis i que són imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d'aquests serveis.

Les Dades personals dels usuaris que completin aquests formularis quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de TOMAS EXPEDICIONES sent tractats amb la màxima confidencialitat i utilitzats per a l'enviament de la informació sol • licitada expressament per l'usuari i per a l'enviament d'informació comercial o publicitària relativa als serveis i productes que ofereix la nostra companyia, així com notícies, informació corporativa i altres continguts que puguin servir d'interés.

En Relació Amb Les Dades recollides en la forma prevista en l'apartat a) anterior, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts Per la LO15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal i, en concret, els drets d'accés, rectificació o cancel.lació de dades i oposició. Aquests drets poden ser exercitats per l'usuari a través de la següent adreça postal:

TOMAS EXPEDICIONS S.A
Departament de Protecció de Dades
C / Josep Serra n º 13
43870 Amposta

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat.

1. Propietat i legal del dret d'autor

Aquest web i el seu contingut és propietat de TOMAS EXPEDICIONES. Prèvia l'autorització excepte, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d'aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

L'usuari admet i accepta que tots els drets de propietat intel • lectual i industrial sobre els continguts i / o qualsevol altre element inclosós a la web són propietat de TOMAS EXPEDICIONES i / o de tercers. A no ser que es determini expressament el contrari, en cap cas la consulta de la web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència total ni parcial d'aquests drets.

TOMAS EXPEDICIONES permet als usuaris utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i guardar els continguts i / o els elements Inclosos en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que es demostri l'origen i / o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars. Està totalment prohibit l'ús d'aquests elements, la seva reproducció, comunicación i/o distribució amb fins lucratius, com així la seva modificació o alteració. Serà imprescindible disposar del consentiment previ per escrit del titular dels drets per a qualsevol altre ús dels permesos expressament.

En aquesta web sí que es poden aplicar eventualment continguts aportats per terceres persones o empreses, TOMAS EXPEDICIONES no respon de la veracitat exactitud i dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que facin ús d'ells.

TOMAS EXPEDICIONES es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

2. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del web

TOMAS EXPEDICIONES declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquesta web i dels serveis que s'ofereixen en ella.

TOMAS EXPEDICIONES no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements a la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic. TOMAS EXPEDICIONES declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que del faci ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus.

TOMAS EXPEDICIONES declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se a la web per part de tercers.

3. Exlusió de responsabilitat en relació amb els links

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines Web que pertanyen i/o són gestionades pertercers. La instal•lació d'aquests enllaços, el Portal té com a únic objectiu facilitar als Usuaris la búsqueda de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l'accés a la información.

L'establiment de l'enllaç no implica la existencia de cap tipus de relació entre TOMAS EXPEDICIONES i el propietari de la web enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de TOMAS EXPEDICIONES dels seus continguts i/o serveis, éssent el seu únic propietari l'únic responsable dels mateixos..

L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la información, continguts i serveis existents als portals enllaçats.

Degut a que TOMAS EXPEDICIONES no té cap tipus de control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s'incorporen al Portal, l'Usuari reconeix i accepta que TOMAS EXPEDICIONES no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als que l'Usuari pugui accedir en aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat ni qualsevol altre tipus de material disponible a les mateixes.

TOMAS EXPEDICIONES tampoc es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats, l'actualització de la información, continguts i serveis existents en els llocs que es trobin enllaçats; la prestació o transmissió de la información, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i la qualitat, fiabilitat, licitut i utilitat de la información, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

TOMAS EXPEDICIONES suprimirà els enllaços a aquelles web que no acompleixin en la legislació aplicable i/ o lesionin els drets de tercers, ja sigui per que es consideri oportú o bé perquè li sigui requerit per ordre judicial o administrativa. TOMAS EXPEDICIONES renuncia qualsevol responsabilitat pels danys que es puguin causar a terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al control de TOMAS EXPEDICIONES.

Si vostè creu que qualsevol contingut i/o información d'aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres per a que es puguin prendre les mesures apropiades:

TOMAS EXPEDICIONS S.A
Departament de Protecció de Dades
C / Josep Serra n º 13
43870 Amposta

Es fa constar que aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d'edat. TOMAS EXPEDICIONES es reserva el dret d'exercir les accions que estiguin disponibles en dret per a reclamar les responsibilities originades com a conseqüència de la vulneració de qualsevol de les disposicions d'aquest Avís Legal i condicions generals per part de l'usuari.

Llei Aplicable. Jutjats i Tribunals competents

Les condicions generals exposades en aquest document si es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyola